logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

AKUSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OBIEKTACH POBYTU CZASOWEGO

Miasta i terminy konferencji:

Wrocław - 30 października 2019 r.

Eksperci:
- dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, SzA Pracownia Akustyczna
- mgr inż. Marcin Zastawnik, doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej, PROPERSOUND
- dr hab. inż. Marzena Półka, profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zespół zaproszonych ekspertów w formie studium modelowego budynku kubaturowego omówi izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku w odniesieniu do nowej normy akustycznej.

Przeprowadzona będzie analiza błędów projektowo-wykonawczych dla typowych obiektów kubaturowych oraz zaproponowane będą rozwiązania ograniczające tworzenie mostków akustycznych w budynkach.

W omawianym budynku znajdują się przestrzenie biurowe, hotelowe i szpitalne. Poruszona zostanie kwestia oddziaływania budynku na środowisko i środowiska na budynek (w kontekście hałasu). Przedstawione zostaną zagadnienia związane z hałasem wewnątrz pomieszczeń jak i ich adaptacją akustyczną.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego będzie poruszona problematyka dotycząca eksploatacji budynków i palności substancji w tego typu obiektach z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów.

Program konferencji:

1. Wymagania prawne i zalecenia dla akustyki dla wybranej kategorii pomieszczeń na przykładzie wybranego obiektu szpitalnego, biurowego, hotelowego.

2. Ochrona przeciwdźwiękowa budynków - studium przypadku - Izolacyjność (stropy, ściany, wewnętrzne/zewnętrzne, oddziaływanie budynku na otoczenie).

3. Hałas pogłosowy i akustyka wnętrz - studium przypadku wg użycia nowej normy akustycznej PN-B-02151-4.

4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budownictwie - wpływ produktów rozkładu termicznego i spalania na warunki ewakuacji w budynkach podczas pożarów dla wybranych kategorii stref ZL.

5. Ściany zewnętrzne budynków w kontekście wymagań aktualnych warunków technicznych i bezpieczeństwa pożarowego.

6. Materiały w akustyce i biernej ochronie przeciwpożarowej.

7. Prezentacje materiałów i rozwiązań technicznych w zakresie akustyki dla obiektów przeznaczonych do czasowego pobytu ludzi oraz w budynkach mieszkalnych.

Akustyka

Na konferencję przygotowano zaktualizowane materiały przygotowane przez ekspertów. Materiały będą dostępne do sprzedaży i odbioru w dniu konferencji.

Spis treścipokaż

I. Projektowanie zabezpieczeń akustycznych w budownictwie w oparciu o analizowany obiekt
1. Słownik pojęć
2. Wstęp
3. Podstawy prawne
3.1 Wymagania
3.1.1 Poziomy hałasu od inwestycji w środowisku
3.1.2 Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych i wewnętrznych
3.1.3 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
3.1.4 Hałas na stanowisku pracy
3.1.4.1 Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:
3.1.4.2 Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:
3.1.5 Hałas pogłosowy (czas pogłosu i inne parametry)
3.1.5.1 Zakres normy
3.1.5.2 Wymagania
3.1.5.2.1 Pomieszczenia do komunikacji słowne
3.1.5.2.2 Pozostałe pomieszczenia
4. Ochrona przeciwdźwiękowa – studium przypadku
4.1 Wymagania normowe i prawne – wytyczne do projektowania
4.1.1 Przegrody zewnętrzne
4.1.2 Przegrody wewnętrzne
4.1.3 Hałas w pomieszczeniach
4.1.4 Hałas w środowisku
4.2 Usytuowanie budynku na działce oraz rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz budynku
4.3 Projektowanie przegród
4.3.1 Przegrody zewnętrzne na przykładzie pokoju hotelowego
4.3.2 Przegrody wewnętrzne - ściany
4.3.3 Przegrody wewnętrzne - stropy
4.4 Instalacje
4.5 Hałas emitowany do środowiska
5. Akustyka wnętrz
5.1 Najczęstsze wady akustyczne wnętrz
5.1.1 Nadmierna pogłosowość
5.1.2 Pomieszczenie przetłumione
5.1.3 Echo wielokrotne
5.2 Wymagania dla akustyki wnętrza analizowanego obiektu
5.2.1 Wyznaczanie chłonności akustycznej A pomieszczenia
5.2.1.1 Wzory
5.2.1.2 Przykładowe obliczenia
5.2.1.2.1 Przestrzenie biurowe typu open-space
5.2.1.2.2 Korytarze
5.2.1.2.3 Klatki schodowe
5.2.2 Pozostałe pomieszczenia
5.3 Pomieszczenia przeznaczone do komunikacji słownej
5.3.1 Wstęp
5.3.1.1 Przedmiot i zakres opracowania
5.3.1.2 Podstawa opracowania
5.3.2 Ogólna charakterystyka Sali
5.3.3 Założenia akustyczne
5.3.4 Proponowana adaptacja akustyczna
5.3.5 Wyniki symulacji
5.3.6 Podsumowanie
5.4 Wpływ adaptacji na hałas w pomieszczeniu
6. Bibliografia

II. Użytkowanie obiektu kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi zl a palność substancji w nim występujących - wybrane zagadnienia
1. Wstęp
2. Problemy z ewakuacją
3. Wykończenie wnętrz w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V
4. Prace niebezpieczne pożarowo
5. Prace remontowe w obiektach
6. Składowanie i magazynowanie substancji palnych
7. Toksyczność środowiska pożarowego
8. Podsumowanie
9. Bibliografia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl