logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

WARSZTATY SZKOLENIOWE

PROJEKTOWANIE MOSTÓW WEDŁUG EUROKODÓW ORAZ KATALOGU MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa - 11-13 grudnia 2019r.

Przygotowanie i prowadzenie szkolenia:
zespół szkoleniowy pod kierunkiem prof. Tomasza Siwowskiego, PROMOST, Politechnika Rzeszowska.

Forma i cel szkolenia

Trzydniowe warsztaty szkoleniowe z podstaw projektowania obiektów mostowych na przykładach obliczeń projektowych. Celem szkolenia jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności projektowania mostów według nowych zasad.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do projektantów obiektów mostowych i inżynierskich, a także do weryfikatorów dokumentacji projektowej, inspektorów nadzoru, kierowników budów i projektów z firm projektowych, projektowo-konsultingowych, projektowo-wykonawczych i generalnego wykonawcy obiektów mostów.

Podstawa szkolenia

Wkrótce ulegnie zmianie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie publiczne i ich usytuowanie. W nowej wersji Rozporządzenia wykreślono odwołanie do starej PN dotyczącej ruchomego obciążenia mostów – i tym samym, po wejściu w życie dokumentu jedyną obowiązującą normą do projektowania obiektów mostowych stanie się EUROKOD. Ma być również stosowany Katalog typowych konstrukcji mostowych i przepustów, przygotowany według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury. Katalog opracowany został pod kierunkiem prof. T. Siwowskiego.

Zakres szkolenia

Warsztaty obejmują zasady projektowania obiektów mostowych według wyżej wymienionego Katalogu oraz z zastosowaniem norm EUROKODÓW, przedstawione na przykładach obliczeń projektowych.

Materiały szkoleniowe

Skrypt szkoleniowy zawierający wykłady, wytyczne i instrukcje projektowania drogowych obiektów mostowych według nowych zasad.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 (8 godz.)

1. Wprowadzenie do Eurokodów – prof. T. Siwowski
2. Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe – prof. T. Siwowski
3. Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła - dr inż. Bartosz Piątek

Dzień 2 (6 godz.)

4. Projektowanie konstrukcji stalowo - betonowej (zespolonej) przęsła – dr inż. Maciej Kulpa
5. Kształtowanie drogowych obiektów mostowych wg katalogu Ministerstwa Infrastruktury - dr inż. Maciej Kulpa

Dzień 3 (6 godz.)

6. Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) – mgr inż. Aleksander Duda
7. Projektowanie fundamentów podpór (bezpośredni, palowy) – mgr inż. Aleksander Duda

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl