logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

Uwaga. Od 2021 roku wprowadzamy opłatę za certyfikaty uczestnictwa, niezależnie od formy uczestnictwa. Szczegóły: §3 pkt.22. poniżej.

§1.
Postanowienia ogólne

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Zamawiających i Sponsorów konferencji ("Konferencja"), których Organizatorem jest firma ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

Serwis: serwis internetowy Organizatora prowadzony pod adresem https://www.archmedia.pl

Konferencja: - wydarzenie organizowane przez Organizatora w określonym miejscu i czasie z udziałem Ekspertów, Uczestników i Partnerów.

Webinar: - wydarzenie organizowane przez Organizatora w określonym czasie z wykorzystaniem technologii informatycznych - publicznych platform webinarowych, z udziałem Ekspertów, Uczestników i Partnerów.

Szkolenie: - forma doskonalenia zawodowego bezpłatna lub odpłatna.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na wydarzenie poprzez formularz online dostępny w Serwisie.

Partner: podmiot trzeci, osoba prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z cennikiem.

Ekspert: osoba fizyczna, zaproszona przez Organizatora, posiadająca wiedzę i umiejętności na określony temat na odpowiednio wysokim poziomie.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora poprzez Serwis w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Zamawiający: osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji, Webinarze lub Szkoleniu.

3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązani są do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

4. Tematyka Konferencji i Webinarów obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu ważnych problemów związanych ze zmianami w przepisach budowlanych oraz zagadnieniami właściwego projektowania , wykonania i eksploatacji budynków i innych obiektów budowlanych.

5. Uzupełnieniem wiedzy szkoleniowej przekazywanej Uczestnikom przez zaproszonych ekspertów podczas Konferencji są profilowo dobrane prezentacje produktowe Sponsorów, w tym producentów materiałów budowlanych, w zakresie rozwiązań systemowych i nowości rynkowych w wybranej problematyce Konferencji.

§2.
Zasady uczestnictwa

1. Udział w Konferencjach, Szkoleniach i Webinarach, zwanych dalej wydarzeniami, jest dobrowolny.

2. Wydarzenia organizowane są dla projektantów i architektów, kadry technicznej i zarządzającej firm sektora budowlanego mających bezpośredni związek z projektowaniem i dalszymi procesami inwestycyjnymi w budownictwie, w tym zarządzaniem (inżynierów, inspektorów nadzoru budowlanego, administratorów i zarządców obiektów budowlanych, doradców i rzeczoznawców budowlanych, audytorów energetycznych, inspektorów BHP i ppoż, akustyków, instalatorów) oraz studentów i wykładowców uczelni technicznych i administracji samorządowej i rządowej.

3. W wydarzeniu może wziąć udział każdy Uczestnik zainteresowany tematyką wydarzenia pod warunkiem, że należy do jednej z wyszczególnionych grup zawodowych wymienionych w § 2 ust. 2.

4. W wydarzeniu mogą wziąć rónież udział przedstawiciele producentów materiałów i systemów budowlanych, deweloperów, generalnych wykonawców oraz spółek akcyjnych jednakże udział ten jest generalnie odpłatny, niezależnie od formy organizacyjnej wydarzenia. Wysokość opłaty jest zmienna i uzależniona od formy organizacyjnej oraz stopnia zbudżetowania wydarzenia.

5. Organizator zastrzega sobie ograniczoną pulę miejsc bezpłatnych (sponsorowanych w 100% przez Partnerów wydarzenia) oraz odpłatnych - sponsorowanych w części przez Partnerów.

6. W ramach zgłoszenia Uczestników przez działy HR lub kadrowe, obowiązuje limit 3 bezpłatnych miejsc dla jednej firmy, chyba że Organizator postanowi inaczej.

7. W przypadku braku miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) na wydarzenie, możliwy jest już tylko udział odpłatny.

§3.
Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez Serwis.

2. Aby dokonać zgłoszenia na wybraną Konferencję lub Szkolenie należy posiadać konto w Serwisie lub zalogować się na tzw. konto specjalne.

3. Uczestnik Webinaru nie posiadający konta może zapisać się poprzez tzw. formularz uproszczony.

4. Uczestnik Webinaru wypełniając formularz uproszczony wpisuje wszystkie niezbędne dane, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierające błędów oraz jest zobowiązany do zaakceptowania warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

5. Dostęp do pokoju webinarowego uzyskują wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani przez Serwis.

6. Dane do logowania na konto specjalne są podawane wyłącznie podczas kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Organizatorem.

7. Założenie konta jest czynnością jednorazową i znakomicie ułatwia korzystanie z usług Serwisu.

8. Założenie konta w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Załóż konto oraz zaakceptowania warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

9. Założenie konta w Serwisie jest jednoznaczne z dopisaniem podanych w formularzu adresów mailowych do listy mailingowej Organizatora, która to lista służy wyłącznie do powiadamiania Uczestników o konferencjach organizowanych przez Organizatora i wysyłaniu informacji organizacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności - §2 lit. d, pkt 4.

10. Uczestnik zobowiązuje się do podawania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem rzeczywistym (prawdziwych, aktualnych i nie zawierających błędów).

11. Założenie, prowadzenie i usunięcie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

12. Konto jest przypisane tylko jednej osobie identyfikowanej przez Serwis w sposób jednoznaczny poprzez login i hasło.

13. Login i hasło Uczestnik ustala samodzielnie według zasad podanych w formularzu zakładania konta.

14. Uczestnicy są zobowiązani do tworzenia loginu i hasła unikatowego oraz przechowywania ich w sposób bezpieczny i do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim.

15. Uczestnicy posiadający konto w Serwisie dokonują zgłoszenia na Konferencję/Webinar po przejściu na podstronę tematyczną, w zależności od tematu Konferencji/Webinaru, podanego na stronie głównej Serwisu.

16. Po zakończeniu procedury zgłoszenia uczestnictwa Serwis automatycznie generuje imienne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wybraną Konferencję w formacie PDF, które można wydrukować lub zapisać w pamięci urządzenia mobilnego. Wydrukowane lub zapisane w pamięci urządzenia mobilnego potwierdzenie Uczestnik powinien zabrać ze sobą na Konferencję i przedstawić do wglądu podczas rejestracji wyłącznie w sytuacjach spornych, kiedy nie ma Uczestnika na liście słuchaczy a Uczestnik zapisywał się i posiada powyższe potwierdzenie.

17. Potwierdzenie zapisu na konferencję można także wygenerować w dowolnym czasie w Panelu słuchacza po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu tematu konferencji oraz właściwej dla niej lokalizacji.

18. W przypadku decyzji o odpłatnym uczestnictwie w Konferencji, Serwis automatycznie generuje wypełniony przez Uczestnika formularz płatnego uczestnictwa w Konferencji oraz fakturę proforma w formacie PDF, które można wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku. Odesłanie przez Uczestnika podpisanego, opieczętowanego skanu formularza na wskazany przez Organizatora adres e-mailowy jest jednoznaczny z potwierdzeniem odpłatnego uczestnictwa w Konferencji.

19. Do chwili opłacenia należności za udział w Konferencji, wypełnienie formularza udziału płatnego traktowane jest jak rezerwacja miejsca dla Uczestnika.

20. Najpóźniej na 7 dni przed konferencją Uczestnik deklarujący udział płatny powinien wnieść stosowną opłatę za udział w konferencji lub złozyć formalną rezygnację poprzez Panel słuchacza lub drogą e-mailową na adres e-mail Organizatora. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować anulowaniem rezerwacji miejsca na konferencję.

21. Każdy zapisany Uczestnik ma możliwość zakupu materiałów konferencyjnych. W każdym przypadku są to materiały nabywane odpłatnie, niezależnie od formy uczestnictwa i na zasadach określonych w Regulaminie zakupu materiałów konferencyjnych.

22. Każdy Uczestnik wydarzenia może otrzymać certyfikat uczestnictwa po zweryfikowaniu faktycznego uczestnictwa w wydarzeniu. Opłata za wystawienie certyfikatu wynosi 20,00 zł netto + 23% VAT od osoby. Numer konta w §7 pkt. 5 oraz w stopce sttrony głównej Serwisu.

23. Materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem referatów wygłaszanych przez ekspertów podczas konferencji. Kopiowanie i rozpowszechnianie zakupionych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.

§4.
Płatności

1. Uczestnik który nie zdążył skorzystać z udziału w wydarzeniu z ograniczonej puli miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) ma możliwość skorzystania z ograniczonej puli miejsc płatnych.

2. Opłaty z tytułu udziału Uczestnika w wydarzeniu są ustalane odrębnie dla każdego typu wydarzenia oraz w zależności od przynależności Uczestnika do grup zawodowych. Informacje te zamieszczone są na formularzach w widocznym miejscu na początku procedury zapisu.

3. Zamawiający/Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą przelewu bankowego na podany w formularzu zgłoszeniowym numer konta najpóźniej na tydzień przed Konferencją.

4. Możliwe jest również dokonanie płatności gotówką w dniu Konferencji, po uzgodnieniu z Organizatorem takiej formy zapłaty.

5. Ostatecznym warunkiem odpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie najpóźniej na 3 dni przed wydazreniem potwierdzenia przelewu opłaty za udział w tym wydarzeniu jeśli do tego czasu nie odnotowano wpływu należności na konto Organizatora, chyba że ma zastosowanie pkt. 4.

6. W przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma procedur opłat dotyczących uczestnictwa w konferencji, Uczestnik po wcześniejszym przypomnieniu Organizatora e-mailowym lub telefonicznym przez Organizatora, zostaje skreślony z listy słuchaczy Konferencji bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego/Uczestnika.

7. Z dniem zaksięgowania wpływu z tytułu odpłatnego udziału w Konferencji na konto Organizatora wystawiana jest faktura VAT i wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

§5.
Szkolenia płatne

1. Udział w szkoleniach płatnych jest dobrowolny i wynika z przemyślanej decyzji o wzięciu udziału w tego typu szkoleniach.

2. Uczestnik podejmując się wzięcia udziału w szkoleniu płatnym zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości i zakresie podanym na dzień, w którym zgłosił swój akces w szkoleniu.

3. Koszt szkolenia może być zmienny. Organizator zastrzega możliwość regulacji ceny szkolenia.

4. Do chwili opłacenia udziału w szkoleniu, zgłoszenie uczestnictwa w tym szkoleniu traktowane jest jako rezerwacja miejsca. Rezerwacja ta wygasa z chwilą osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników szkolenia, którzy opłacili swój udział w szkoleniu.

5. Z chwilą opłacenia udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu.

6. Opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi chyba że ma zastosowanie punkt 9 lub 10 poniżej.

7. W ramach wniesionej opłaty za szkolenie Uczestnik, nie mogąc wziąć udziału w szkoleniu osobiście, może wyznaczyć inną osobę do uczestnictwa w szkoleniu.

8. W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, niezbędnej do odbycia szkolenia Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

9. Nowy termin szkolenia będzie konsultowany z każdym Uczestnikiem indywidualnie.

10. Jeśli Uczestnikowi nie będzie odpowiadał nowy termin szkolenia Organizator zwraca w całości opłatę wniesioną przez Uczestnika szkolenia.

11. W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, niezbędnej do odbycia szkolenia lub odwołania szkolenia Organizator zwraca w całości opłatę wniesioną przez Uczestnika szkolenia.

§6.
Rezygnacja z uczestnictwa (nie dotyczy Webinarów)

1. Uczestnik zapisany na Konferencję/Webinar w ramach puli miejsc bezpłatnych ma prawo do rezygnacji z udziału w tym wydarzeniu w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie lub do znalezienia zastępstwa na swoje miejsce.

2. W przypadku gdy Uczestnik nie złoży formalnej rezygnacji w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie i nie znajdzie zastępstwa na swoje miejsce zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości, w zależności od Konferencji, 100,00 zł netto + 23% VAT lub 200,00 zł netto + 23% VAT. Informacja o wysokości kosztów organizacyjnych jest zamieszczona w potwierdzeniu uczestnictwa.

3. Złożenie rezygnacji następuje przez Panel słuchacza, dostępny pod linkiem Panel słuchacza na stronie głównej Serwisu lub drogą e-mailową na adres poczty elekronicznej Organizatora - w szczególności dotyczy to zapisu Uczestników z kont specjalnych.

4. Zamawiający ma prawo dokonać zmian osobowych Uczestników których wcześniej zgłaszał na Konferencję czy to w formie udziału nieodpłatnego czy też odpłatnego i ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej na trzy dni przed Konferencją.

5. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia i przybyciu innej osoby niż zgłaszał Zamawiający nastąpi dopisanie tej osoby do listy słuchaczy jednakże bez możliwości wydania drukowanego certyfikatu uczestnictwa, przygotowywanego przed konferencją. W takiej sytuacji certyfikat zostaje wypisany odręcznie.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, lub przełożenia Konferencji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa polityka prywatności serwisu dostępna pod linkiem Polityka prywatności umieszczonym w stopce strony głównej Serwisu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników posiadających konto w Serwisie. Po ogłoszeniu i opublikowaniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, posiada konto w serwisie powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik ma prawo do likwidacji swojego konta w Serwisie i powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres image. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Numer konta bankowego firmy ARCHMEDIA Grażyna Gałka:
konto Bank Pekao S.A.
27 1240 6348 1111 0010 6992 3228