logo
konferencje szkoleniowe dla architektów, projektantów i inżynierów budownictwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

§1.
Postanowienia ogólne

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Zamawiających i Sponsorów konferencji ("Konferencja"), których Organizatorem jest firma ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

Serwis: serwis internetowy Organizatora prowadzony pod adresem https://www.archmedia.pl

Konferencja stacjonarna: - wydarzenie organizowane przez Organizatora w określonym miejscu i czasie z udziałem Ekspertów, Uczestników i Partnerów.

Konferencja szkoleniowa online: - wydarzenie organizowane przez Organizatora w określonym czasie z wykorzystaniem technologii informatycznych - publicznych platform webinarowych, z udziałem Ekspertów, Uczestników i Partnerów.

Szkolenie: - forma doskonalenia zawodowego bezpłatna lub odpłatna.

Kongres: - rozbudowana, odpłatna forma doskonalenia zawodowego połączona z dodatkowymi usługami.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na wydarzenie poprzez formularz online dostępny w Serwisie.

Partner: podmiot trzeci, osoba prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z cennikiem.

Ekspert: osoba fizyczna, zaproszona przez Organizatora, posiadająca wiedzę i umiejętności na określony temat na odpowiednio wysokim poziomie.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora poprzez Serwis w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Zamawiający: osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji, Webinarze lub Szkoleniu.

3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązani są do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia dowolnej liczby Partnerów wydarzenia w celu przedstawienia aktualnej oferty rynkowej materiałów i systemów budowlanych.

§2.
Zasady uczestnictwa

1. Udział w Konferencjach, Szkoleniach, Kongresach i Webinarach organizowanych przez Organizatora, zwanych dalej wydarzeniami, jest dobrowolny.

2. Wydarzenia organizowane są dla projektantów i architektów, kadry technicznej i zarządzającej firm sektora budowlanego mających bezpośredni związek z projektowaniem i dalszymi procesami inwestycyjnymi w budownictwie, w tym zarządzaniem (inżynierów, inspektorów nadzoru budowlanego, administratorów i zarządców obiektów budowlanych, doradców i rzeczoznawców budowlanych, audytorów energetycznych, inspektorów BHP i ppoż, akustyków, instalatorów) oraz studentów i wykładowców uczelni technicznych i administracji samorządowej i rządowej w formule B2B.

3. W wydarzeniu może wziąć udział każdy Uczestnik zainteresowany tematyką wydarzenia pod warunkiem, że należy do jednej z wyszczególnionych grup zawodowych wymienionych w § 2 ust. 2.

4. W wydarzeniu mogą wziąć rónież udział przedstawiciele producentów materiałów i systemów budowlanych, deweloperów, generalnych wykonawców oraz spółek akcyjnych jednakże udział ten jest generalnie odpłatny, niezależnie od formy organizacyjnej wydarzenia. Wysokość opłaty jest zmienna i uzależniona od formy organizacyjnej oraz stopnia zbudżetowania wydarzenia.

5. Organizator zastrzega sobie ograniczoną pulę miejsc bezpłatnych (sponsorowanych w 100% przez Partnerów wydarzenia) oraz odpłatnych - sponsorowanych w części przez Partnerów.

6. W ramach zgłoszenia Uczestników przez działy HR lub kadrowe, obowiązuje limit 3 bezpłatnych miejsc dla jednej firmy, chyba że Organizator postanowi inaczej.

7. W przypadku braku miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) na wydarzenie, możliwy jest już tylko udział odpłatny.

§3.
Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez Serwis.

2. Aby dokonać zgłoszenia należy posiadać konto w Serwisie lub zalogować się na tzw. konto specjalne.

3. Dane do logowania na konto specjalne są podawane wyłącznie podczas kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Organizatorem.

4. Założenie konta jest czynnością jednorazową i znakomicie ułatwia korzystanie z usług Serwisu.

5. Założenie konta w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Załóż konto oraz zaakceptowania warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

6. Założenie konta w Serwisie jest jednoznaczne z dopisaniem podanych w formularzu adresów mailowych do listy mailingowej Organizatora, która to lista służy wyłącznie do powiadamiania Uczestników o konferencjach organizowanych przez Organizatora i wysyłaniu informacji organizacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności - §2 lit. d, pkt 4.

7. Uczestnik zobowiązuje się do podawania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem rzeczywistym (prawdziwych, aktualnych i nie zawierających błędów).

8. Założenie, prowadzenie i usunięcie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

9. Konto jest przypisane tylko jednej osobie identyfikowanej przez Serwis w sposób jednoznaczny poprzez login i hasło.

10. Login i hasło Uczestnik ustala samodzielnie według zasad podanych w formularzu zakładania konta.

11. Uczestnicy są zobowiązani do tworzenia loginu i hasła unikatowego oraz przechowywania ich w sposób bezpieczny i do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim.

12. Uczestnicy posiadający konto w Serwisie dokonują zgłoszenia na wydarzenie po przejściu na podstronę tematyczną, w zależności od tematu wydarzenia.

13. Po zakończeniu procedury zgłoszenia uczestnictwa Serwis automatycznie generuje imienną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia udziału w wydarzeniu i wysyła na adres e-mail, podany podczas rejestracji.

14. W przypadku podjęcia przez Uczestnika decyzji o odpłatnym udziale w wydarzeniu, Serwis automatycznie generuje fakturę proforma w formacie PDF, którą można wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku.

15. Do chwili opłacenia należności za udział w wydarzeniu, zgłoszenie udziału traktowane jest jako rezerwacja miejsca dla Uczestnika.

16. Najpóźniej na 7 dni przed konferencją Uczestnik deklarujący udział płatny powinien wnieść stosowną opłatę za udział w wydarzeniu lub złożyć formalną rezygnację pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca w wydarzeniu.

17. Każdy zapisany Uczestnik ma możliwość zakupu materiałów konferencyjnych. W każdym przypadku są to materiały nabywane odpłatnie, niezależnie od formy uczestnictwa i na zasadach określonych w Regulaminie zakupu materiałów konferencyjnych.

18. Każdy Uczestnik wydarzenia może otrzymać certyfikat uczestnictwa po zweryfikowaniu faktycznego uczestnictwa w wydarzeniu. Opłata za wystawienie certyfikatu wynosi 50,00 zł netto + 23% VAT od osoby. Numer konta w §7 pkt. 5 oraz w stopce strony głównej Serwisu.

19. Materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem referatów wygłaszanych przez ekspertów podczas konferencji. Kopiowanie i rozpowszechnianie zakupionych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.

§4.
Płatności

1. Uczestnik który nie zdążył skorzystać z udziału w wydarzeniu z ograniczonej puli miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) ma możliwość skorzystania z ograniczonej puli miejsc płatnych.

2. Opłaty z tytułu udziału Uczestnika w wydarzeniu są ustalane odrębnie dla każdego typu wydarzenia oraz w zależności od przynależności Uczestnika do grup zawodowych. Informacje te zamieszczone są na formularzach w widocznym miejscu na początku procedury zapisu.

3. Uczestnik/Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą przelewu bankowego na podany na fakturze proforma numer konta najpóźniej w terminie określonym na tej samej fakturze proforma.

4. Możliwe jest również dokonanie płatności gotówką w dniu wydarzenia, po uzgodnieniu z Organizatorem takiej formy zapłaty.

5. W przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma procedur opłat dotyczących uczestnictwa w konferencji, Uczestnik po wcześniejszym przypomnieniu Organizatora e-mailowym lub telefonicznym przez Organizatora, zostaje skreślony z listy słuchaczy Konferencji bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego/Uczestnika.

6. Z dniem zaksięgowania wpływu z tytułu odpłatnego udziału w Konferencji na konto Organizatora wystawiana jest faktura VAT i wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

§5.
Wydarzenia płatne

1. Udział w wydarzeniu płatnych jest dobrowolny i wynika z przemyślanej decyzji o wzięciu udziału w tego typu wydarzeniach.

2. Uczestnik podejmując się wzięcia udziału w wydarzeniu płatnym zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości i zakresie podanym na dzień, w którym zgłosił swój akces w wydarzeniu.

3. Koszt udziału w wydarzeniu może być zmienny. Organizator zastrzega możliwość regulacji ceny wydarzenia.

4. Do chwili opłacenia udziału w wydarzeniu, zgłoszenie uczestnictwa w tym wydarzeniu traktowane jest jako rezerwacja miejsca. Rezerwacja ta wygasa z chwilą osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników wydarzeniu, którzy opłacili swój udział w tym wydarzeniu.

5. Z chwilą opłacenia udziału w wydarzeniu Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w wydarzeniu.

6. Opłata za wydarzeniu podlega zwrotowi na zasadach opisanych w paragrafie Zasady rezygnacji i zwrotu należności.

§6.
Zasady uczestnictwa w wydarzeniach

1. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w wydarzeniu w sposób niezakłócający udziału innych Uczestników. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Usługodawca może usunąć takiego Uczestnika z miejsca wydarzenia . Fakt ten nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty z tytułu udziału Uczestnika w wydarzeniu.

2. Zabrania się Uczestnikom nagrywania przebiegu wydarzenia za pomocą wszelkich urządzeń utrwalających obraz i dźwięk bez pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest publiczne i komercyjne udostępnianie tak utrwalonych treści.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że publiczne udostępnianie zdjęć wykonanych w czasie wydarzenia może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawo do ochrony wizerunku czy inne dobra osobiste. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora bądź podmioty działające na jego zlecenie swojego wizerunku na materiałach fotograficznych czy audiowizualnych i następnie rozpowszechnianie takich materiałów dla celów promocji działalności prowadzonej przez Organizatora bądź Partnerów wydarzenia, w szczególności poprzez udostępnianie ich na stronach internetowych, w wydawanych periodykach czy profilach w mediach społecznościowych.

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi jak i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji wydarzenia, w tym w szczególności właściciela obiektu, w którym odbywa się wydarzenie czy właściciela hotelu wynajętego przez Uczestnika.

§7.
Rezygnacja z uczestnictwa w ramach puli miejsc bezpłatnych

1. Uczestnik zapisany na wydarzenie w ramach puli miejsc bezpłatnych ma prawo do rezygnacji z udziału w tym wydarzeniu w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie lub do znalezienia zastępstwa na swoje miejsce.

2. W przypadku gdy Uczestnik nie złoży formalnej rezygnacji w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie i nie znajdzie zastępstwa na swoje miejsce zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości, w zależności od wydarzenia, 100,00 zł netto + 23% VAT lub 200,00 zł netto + 23% VAT. Informacja o wysokości kosztów organizacyjnych jest zamieszczona w potwierdzeniu uczestnictwa.

3. Złożenie rezygnacji następuje przez Panel słuchacza, dostępny pod linkiem Panel słuchacza na stronie głównej Serwisu lub drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Organizatora - w szczególności dotyczy to zapisu Uczestników z kont specjalnych.

4. Zamawiający ma prawo dokonać zmian osobowych Uczestników których wcześniej zgłaszał na Konferencję czy to w formie udziału nieodpłatnego czy też odpłatnego i ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej jednak na co najmniej 7 dni przed Konferencją.

§8.
Zasady rezygnacji i zwrotu należności

1. W ramach wniesionej opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu Uczestnik, nie mogąc wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, może wyznaczyć inną osobę do uczestnictwa w wydarzeniu.

2. W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, niezbędnej do organizacji wydarzenia Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia.

3. Nowy termin wydarzenia będzie konsultowany z każdym Uczestnikiem indywidualnie.

4. Jeśli Uczestnikowi nie będzie odpowiadał nowy termin wydarzenia Organizator zwraca w całości opłatę wniesioną przez Uczestnika wydarzenia.

5. W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, niezbędnej do organizacji wydarzenia lub odwołania wydarzenia Organizator zwraca w całości opłatę wniesioną przez Uczestnika wydarzenia.

6. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu, który to udział już opłacono. Odwołanie udziału powinno być przesłane w formie oświadczenia o rezygnacji z udziału w wydarzeniu, którego powinno zostać przesłane przez Uczestnika/Zamawiającego do Organizatora wydarzenia drogą elektroniczną na adres info@archmedia.pl z adresu e-mail podanego podczas zapisu na udział w wydarzeniu Przyjęcie rezygnacji z wydarzenia jest potwierdzone przez Organizatora wydarzenia, wiadomością przesłaną e-mailem zwrotnym.

7. W przypadku potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia rezygnacji z udziału w wydarzeniu przez Uczestnika/Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 powyżej, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego należności za udział odpłatny:

a) Zamawiający otrzyma zwrot 100% wpłaconej należności za udział w wydarzeniu, jeśli rezygnacja z odpłatnej formy uczestnictwa zostanie zgłoszona nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia wydarzenia;

b) Zamawiający otrzyma zwrot 50% wpłaconej należności za udział w wydarzeniu, jeśli rezygnacja z wydarzenia zostanie zgłoszona nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia wydarzenia;

c) Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej należności z tytułu udziału w wydarzeniu, jeśli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu zostanie zgłoszona później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

8. Zwrot wpłaconych należności z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu zgodnie z powyższymi podpunktami zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Organizatora podpisanej przez Uczestnika/Zamawiającego faktury korygującej. Zwrot płatności nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Uczestnika/Zamawiającego.

9. W przypadku gdy Uczestnik wydarzenia, nie stawi się w ustalonym dniu i miejscu aby uczestniczyć w wydarzeniu, a nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzeniu zgodnie z zasadami ustalonymi w pkt. 6 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz wpłaconych należności związanych z danym wydarzeniem.

§9.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, lub przełożenia planowanego wydarzenia oraz zmiany prelegentów.

2. Zmiana prelegenta nie stanowi podstawy do żądania obniżenia lub zwrotu opłaty wniesionej z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu. Organizator oświadcza jednocześnie, że w takim przypadku dołoży wszelkich starań, aby nowi prelegenci posiadali odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa polityka prywatności serwisu dostępna pod linkiem Polityka prywatności umieszczonym w stopce strony głównej Serwisu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników posiadających konto w Serwisie. Po ogłoszeniu i opublikowaniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który posiada konto w serwisie powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik ma prawo do likwidacji swojego konta w Serwisie i powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres info@archmedia.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

6. Numer konta bankowego firmy ARCHMEDIA Grażyna Gałka: konto Bank Pekao S.A.
27 1240 6348 1111 0010 6992 3228