logo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH

§1.
Postanowienia ogólne

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Zamawiających i Sponsorów konferencji ("Konferencja"), których Organizatorem jest firma ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400.

Serwis: serwis internetowy Organizatora prowadzony pod adresem https://www.archmedia.pl

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny w Serwisie.

Partner: podmiot trzeci, osoba prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z cennikiem.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora poprzez Serwis w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Zamawiający: osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji.

3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Tematyka Konferencji obejmuje przede wszystkim problematykę z zakresu ważnych problemów związanych ze zmianami w przepisach budowlanych oraz zagadnieniami właściwego projektowania , wykonania i eksploatacji budynków i innych obiektów budowlanych.

5. Uzupełnieniem wiedzy szkoleniowej przekazywanej Uczestnikom przez zaproszonych ekspertów podczas Konferencji są profilowo dobrane prezentacje produktowe Sponsorów, w tym producentów materiałów budowlanych, w zakresie rozwiązań systemowych i nowości rynkowych w wybranej problematyce Konferencji.

§2.
Zasady uczestnictwa

1. Udział w Konferencjach jest dobrowolny.

2. Konferencje organizowane są dla projektantów i architektów, kadry technicznej i zarządzającej firm sektora budowlanego mających bezpośredni związek z projektowaniem i dalszymi procesami inwestycyjnymi w budownictwie, w tym zarządzaniem (inżynierów, inspektorów nadzoru budowlanego, administratorów i zarządców obiektów budowlanych, doradców i rzeczoznawców budowlanych, audytorów energetycznych, inspektorów BHP i ppoż, akustyków, instalatorów) oraz studentów i wykładowców uczelni technicznych i administracji samorządowej i rządowej.

3. W Konferencji może wziąć udział każdy słuchacz zainteresowany tematyką konferencji pod warunkiem, że należy do jednej z wyszczególnionych grup zawodowych wymienionych w § 2 ust. 2.

4. Organizator zastrzega sobie ograniczoną pulę miejsc bezpłatnych (sponsorowanych w 100% przez Partnerów konferencji), odpłatnych - sponsorowanych w części przez Partnerów oraz w pełni płatnych przeznaczonych dla przedstawicieli producentów materiałów i systemów budowlanych.

5. W ramach zgłoszenia słuchaczy przez działy HR lub kadrowe, obowiązuje limit 3 bezpłatnych miejsc dla jednej firmy, chyba że Organizator postanowi inaczej.

6. W przypadku braku miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) na Konferencję, możliwy jest już tylko udział odpłatny.

§3.
Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez Serwis.

2. Aby dokonać zgłoszenia na wybraną Konferencję należy posiadać konto w Serwisie.

3. Założenie konta jest czynnością jednorazową i znakomicie ułatwia korzystanie z usług Serwisu.

4. Założenie konta w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Załóż konto oraz zaakceptowania warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

5. Założenie konta w Serwisie jest jednoznaczne z dopisaniem podanych w formularzu adresów mailowych do naszej listy mailingowej, która służy wyłącznie do powiadamiania Uczestników o konferencjach organizowanych przez Organizatora i wysyłaniu informacji organizacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności - §2 lit. d, pkt 4.

6. Uczestnik zobowiązuje się do podawania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem rzeczywistym (prawdziwych, aktualnych i nie zawierających błędów).

7. Założenie, prowadzenie lub zlikwidowanie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

8. Konto jest przypisane tylko jednej osobie identyfikowanej przez Serwis poprzez login i hasło.

9. Login i hasło Uczestnik ustala samodzielnie według zasad podanych w formularzu zakładania konta.

10. Uczestnicy są zobowiązani do tworzenia loginu i hasła unikatowego oraz przechowywania ich w sposób bezpieczny i do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim.

11. Uczestnicy posiadający konto w Serwisie dokonują zgłoszenia na Konferencję po przejściu na podstronę tematyczną, w zależności od tematu konferencji, podanego na stronie głównej Serwisu.

12. Uczestnik ma pełen wgląd w wykaz najbliższych Konferencji i wybiera tę, na którą chce się zgłosić, klikając na przycisk "Zapisz".

13. Po zakończeniu procedury zgłoszenia uczestnictwa Serwis automatycznie generuje imienne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wybraną Konferencję w formacie PDF, które można wydrukować lub zapisać w pamięci urządzenia mobilnego. Wydrukowane lub zapisane w pamięci urządzenia mobilnego potwierdzenie Uczestnik powinien zabrać ze sobą na Konferencję i przedstawić do wglądu podczas rejestracji wyłącznie w sytuacjach spornych, kiedy nie ma Uczestnika na liście słuchaczy a Uczestnik zapisywał się i posiada powyższe potwierdzenie.

14. Potwierdzenie zapisu na konferencję można także wygenerować w dowolnym czasie w Panelu słuchacza po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu tematu konferencji oraz właściwej dla niej lokalizacji.

15. W przypadku decyzji o odpłatnym uczestnictwie w Konferencji, Serwis automatycznie generuje wypełniony przez Uczestnika formularz płatnego uczestnictwa w Konferencji oraz fakturę proforma w formacie PDF, które można wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku. Odesłanie przez Uczestnika podpisanego, opieczętowanego skanu formularza na wskazany przez Organizatora adres e-mailowy jest jednoznaczny z potwierdzeniem odpłatnego uczestnictwa w Konferencji.

16. Do chwili opłacenia należności za udział w Konferencji, wypełnienie formularza udziału płatnego traktowane jest jak rezerwacja miejsca dla Uczestnika.

17. Najpóźniej na 7 dni przed konferencją Uczestnik deklarujący udział płatny powinien wnieść stosowną opłatę za udział w konferencji lub złozyć formalną rezygnację drogą e-mailową na adres e-mail Organizatora. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować anulowaniem rezerwacji miejsca na konferencję.

18. Każdy zapisany Uczestnik ma możliwość zakupu materiałów konferencyjnych. W każdym przypadku są to materiały nabywane odpłatnie, niezależnie od formy uczestnictwa i na zasadach określonych w Regulaminie zakupu materiałów konferencyjnych.

19. Materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem referatów wygłaszanych przez ekspertów podczas konferencji. Kopiowanie i rozpowszechnianie zakupionych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.

§4.
Płatności

1. Uczestnik który nie zdążył skorzystać z udziału w Konferencji z ograniczonej puli miejsc sponsorowanych (bezpłatnych) ma możliwość skorzystania z ograniczonej puli miejsc płatnych.

2. Opłata udziału Uczestnika w Konferencji wynosi w zależności od konferencji 100,00 zł netto + 23% VAT lub 200,00 zł netto + 23% VAT z wyłączeniem przedstawicieli producentów materiałów i systemów budowlanych; opłata za udział w Konferencji takiego przedstawiciela jako słuchacza wynosi 200,00 zł netto + 23% VAT. Informacje te zamieszczone są na formularzach w widocznym miejscu.

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą przelewu bankowego na podany w formularzu zgłoszeniowym numer konta najpóźniej na tydzień przed Konferencją.

4. Możliwe jest również dokonanie płatności gotówką w dniu Konferencji, po uzgodnieniu z Organizatorem takiej formy zapłaty.

5. Ostatecznym warunkiem odpłatnego uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie najpóźniej na 3 dni przed Konferencją potwierdzenia przelewu opłaty za udział w Konferencji jeśli do tego czasu nie odnotowano wpływu należności na konto Organizatora, chyba że ma zastosowanie pkt. 4.

6. W przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma procedur opłat dotyczących uczestnictwa w konferencji, Uczestnik po wcześniejszym przypomnieniu Organizatora e-mailowym lub telefonicznym, zostaje skreślony z listy słuchaczy Konferencji bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego.

7. Z dniem zaksięgowania wpływu z tytułu odpłatnego udziału w Konferencji na konto Organizatora wystawiana jest faktura VAT i wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

§5.
Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik zapisany na Konferencję w ramach puli miejsc bezpłatnych ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie lub do znalezienia zastępstwa na swoje miejsce.

2. W przypadku gdy Uczestnik nie złoży formalnej rezygnacji w ustalonym przez Organizatora terminie podanym w Serwisie i nie znajdzie zastępstwa na swoje miejsce zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości, w zależności od konferencji, 100,00 zł netto + 23% VAT lub 200,00 zł netto + 23% VAT. Informacja o wysokości kosztów organizacyjnych jest zamieszczona w potwierdzeniu uczestnictwa.

3. Złożenie rezygnacji następuje przez Panel słuchacza, dostępny pod linkiem Panel słuchacza na stronie głównej Serwisu.

4. Zamawiający ma prawo dokonać zmian osobowych Uczestników których wcześniej zgłaszał na Konferencję czy to w formie udziału nieodpłatnego czy też odpłatnego i ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej na trzy dni przed Konferencją.

5. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia i przybyciu innej osoby niż zgłaszał Zamawiający nastąpi dopisanie tej osoby do listy słuchaczy jednakże bez możliwości wydania drukowanego certyfikatu uczestnictwa, przygotowywanego przed konferencją. W takiej sytuacji certyfikat zostaje wypisany odręcznie.

§6.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, lub przełożenia Konferencji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa polityka prywatności serwisu dostępna pod linkiem Polityka prywatności umieszczonym w stopce strony głównej Serwisu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników posiadających konto w Serwisie. Po ogłoszeniu i opublikowaniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, posiada konto w serwisie powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik ma prawo do likwidacji swojego konta w Serwisie i powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres image. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.