logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Konferencje adresowane do projektantów konstrukcji, architektów, inżynierów budownictwa, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI

PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
cz. I

Obliczenia tradycyjne

Miejsca i terminy konferencji:
Zielona Góra - 27 maja 2019r.
Łódź - 6 września 2019r.

pokaż więcej

Projektowanie oszczędne to takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

Wykłady dotyczyć będą zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie), oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie.

Omówione zostaną metody oszczędnego projektowania przy podejściu tradycyjnym.

W programie konferencji przewidziane są prezentację produktowe producentów – Sponsorów konferencji.

PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
cz. II

Projektowanie z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją
Projektowanie z zastosowaniem analizy plastycznej

Miejsca i terminy konferencji:
Rzeszów – 10 maja 2019r.

pokaż więcej

Projektowanie oszczędne to takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

W części II omówione zostaną:
- projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją
- projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej.

W programie konferencji przewidziane są prezentację produktowe producentów – Sponsorów konferencji.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU
cz. I

Cykl konferencji poświęcony wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta, a skutkują przykrymi następstwami.

pokaż więcej

Przewidziano m.in. następującą tematykę:
Geometria ustroju, tolerancje. Obciążenia (zmniejszenie obciążeń, zmniejszenie współczynników materiałowych). Kotwienie wkładek (kotwienie wkładek ściskanych, kotwienie wkładek rozciąganych). Zaginanie wkładek. Konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru (elementy ciągłe. zbrojenie belek i płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych, zbrojenie belek i płyt ciągłych, sprężone płyty kanałowe). Naroże wypukłe ramy. Zamocowanie rygla w słupie skrajnym. Zakotwienie prętów górą na podporze. Nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia, Węzły wewnętrzne krzyżowe. Narożnik wklęsły ukośny obciążony momentem prostującym narożnik. Załamanie krawędzi pod małym kątem. Narożnik wklęsły prosty. Krótkie wsporniki (pozasprężysta faza pracy krótkich wsporników). Zbrojenie strefy podporowej belek. Zagadnienia szczegółowe strefy oparcia belek. Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu (w strefie dominującego wpływu momentu zginającego, w strefie dominującego wpływu siły osiowej), Duże otwory poprzeczne w belkach. Krępe wsporniki belkowe. Smukłe wsporniki belkowe. Poprzeczne poziome zbrojenie w płycie. Stan graniczny częstości drgań własnych. Zarysowanie konstrukcji – wybrane przypadki. Problemy zarysowania belek wspornikowych o krawędzi łamanej. Zarysowanie biegów schodowych. Ograniczenie odkształceń skurczowych przez zewnętrzne zbrojenie. Klatki schodowe- wybrane zagadnienia. Balkony – wybrane zagadnienia (momenty – oparcie wspornika na ścianie, zakotwienie zbrojenia wspornika). Ugięcia konstrukcji – wybrane przypadki (metody obliczania, obliczenia porównawcze – wyniki, uwzględnienie historii obciążenia).

Wykład uzupełniający:

80 lat rozwoju polskiej myśli konstrukcyjnej w budownictwie hal.

Przewidziane są także do omówienia przez profesora ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy zgłaszane z wyprzedzeniem do Organizatora.

Miejsca i terminy konferencji:
Kielce – 27 marca 2019r.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU
cz. II

Kontynuacja cyklu konferencji z poprzedniego sezonu.

pokaż więcej

Przewidziano m.in. następującą tematykę:
Narożniki wklęsłe ukośne obciążone momentem prostującym narożnik
Załamanie krawędzi pod kątem 45º
Załamanie krawędzi pod ostrym kątem
Załamanie krawędzi pod małym kątem
Narożniki wklęsłe o kącie prostym obciążone momentem prostującym narożnik
Krótkie wsporniki - pozasprężysta faza pracy
Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu
Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu w strefie dominującego wpływu momentu zginającego
Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu w strefie dominującego wpływu siły osiowej
Krępe wsporniki belkowe
Smukłe wsporniki belkowe
Duże otwory poprzeczne w belkach
Poprzeczne zbrojenie w płycie

Przewidziane są także do omówienia przez profesora ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy zgłaszane z wyprzedzeniem do Organizatora.

Miejsca i terminy konferencji:
Bydgoszcz – 27 lutego 2019r.
Białystok - 13 czerwca 2019r.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU
cz. III

Kontynuacja cyklu konferencji z poprzedniego sezonu.

pokaż więcej

Omawiane będą następujące zagadnienia:
Wiara w wyniki obliczeń komputerowych - błędy zaniechania
Parę uwag o modelowaniu stropów elementami powłokowymi w modelach 3D
Niespodzianki 3D
Strop modelowany w 2D a model odniesienia w 3D
- Porównanie ugięć
- Porównanie momentów zginających płyty stropu
- Podsumowanie
Skrzyżowanie belek
Belki krawędziowe załamane w planie
Wpływ grubości płyty fundamentowej na wartości momentów działających na w płycie
Balkony – wybrane zagadnienia
- Momenty – oparcie wspornika na ścianie
- Zakotwienie zbrojenia wspornika
- Wpływ podatności nadproża na rozkład momentów
- Zamocowanie balkonu w płycie stropowej
Modelowanie słupościan
Podciąg szerszy niż słup
Stan graniczny częstości drgań własnych

Miejsca i terminy konferencji:
Gdańsk - 28 lutego 2019r.
Katowice - 16 kwietnia 2019r.
Kraków - 17 kwietnia 2019r.
Poznań - 29 maja 2019r.
Wrocław - 30 maja 2019r.
Warszawa - 10 września 2019r. zobacz program

Na konferencję przygotowane są przez Profesora Starosolskiego materiały konferencyjne, które można zakupić poprzez stronę www.archmedia.pl.

W sprzedaży dostępne są materiały ze wszystkich edycji.

materiały konferencyjne

Z przyjemnością informujemy Państwa, że została opublikowana trzecia część Cicer cum Caule.

Cicer cz. III

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl